Metastorage là gì ? Vấn đề lưu trữ và bảo mật tài sản kỹ thuật số

Sự nổi lên của NFT không chỉ là kết quả tự nhiên từ sự phát triển của Internet và blockchain, mà còn là sự đáp ứng nhu cầu cấp thiết về các phương pháp xác thực và lưu thông các tác phẩm nghệ thuật nói riêng, và các tài sản bản quyền, sở hữu trí … Đọc tiếp